“Semalt” ekrany döwmek programmalarynyň esasy peýdalaryny kesgitleýär

Dürli web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary almak üçin ekrany döwmek gurallary we programmalary giňden ulanylýar. Bu maglumatlar soňra dürli pudaklarda we işewürlik ugurlarynda ulanylýar. Ekrany döwmegiň dogry gurallary bilen internetden islendik maglumatlary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz we işiňizi gülläp ösmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Web gyryjylary ýa-da ekran gyryjylary maglumat ýygnamakda möhüm rol oýnaýar we telekeçiler, erkin işleýänler, web ussatlary we programmistler üçin amatly. Mysal üçin, “ScrapersWorld” maglumatlary okalýan we ulaldylyp bilinýän görnüşde ýygnamagy, döwmegi we ýatda saklamagy aňsatlaşdyrýan birgiden peýdaly web döwmek ýa-da maglumatlary çykarmak gurallaryny hödürleýär. Ekrany döwmek gurallarynyň we programmalarynyň esasy artykmaçlyklary aşakda agzaldy.

1. Işiňiz üçin maglumatlary ýygnaň:

Ekrany gyryjy bilen internetden aňsatlyk bilen maglumat ýygnap, öňdebaryjy döredip we işiňizi ösdürip bilersiňiz. Mysal üçin, ParseHub we Octoparse köp sanly gurşun döretmäge kömek edip biler. Dürli web sahypalaryndan maglumatlary gyrmak , çig maglumatlary gurluş görnüşine öwürmek, CSV ýa-da JSON formatyna ýazdyrmak we mazmuny awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip almak üçin “Octoparse” we “ParseHub” -lary ulanyp bilersiňiz.

2. Aragatnaşyk maglumatlary:

Gaplamak programmalary we gurallary elektron söwda kompaniýalary we sanly marketologlar tarapyndan makul bilner. Mysal üçin, “Import.io” dürli saýtlardan zerur maglumatlary çykarmaga kömek edýän köp telekeçiniň ilki saýlamagydyr. Bu guraldan e-poçta salgylary, telefon belgileri ýaly bäsdeşiňiziň sahypalaryndan jikme-jiklikleri ýygnamak we işiňizi belli bir derejede ösdürmäge kömek edip biljek üpjün edijileriňiziň we alyjylaryňyzyň jikme-jikliklerini hasaba almak üçin ulanyp bilersiňiz. Başga sözler bilen aýdylanda, ekrany döwmek guralynyň dürli onlaýn çeşmelerden maglumatlary ýygnajakdygyny, tertipleşdirjekdigini we işiňizi ösdürmegiňizi aňsatlaşdyrjakdygyny aýdyp bileris. Öndürijileriň we üpjün edijileriň aragatnaşyk maglumatlaryny Google Drive ýa-da Box.net-de saklap bilersiňiz.

3. Sosial media saýtlaryndan netijeleri göçürip alyň:

Web döwmek ýa-da ekrany döwmek gurallary netijeleri stakanyň aşagyndan göçürip almaga we şeýlelik bilen işiňizi ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, bu programmalary Facebook, Google+, Twitter we LinkedIn-den maglumatlary döwmek we göçürip almak üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem dinamiki saýtlary nyşana alyp, bary-ýogy birnäçe gezek basmak bilen olaryň hemmesinden mazmun çykaryp bilersiňiz.

4. Iş gözleýänleriň we kompaniýalaryň jikme-jikliklerini alyň:

“Kimono Labs” internetdäki iň ygtybarly web döwmek ýa-da maglumatlary çykarmak gurallaryndan biridir. Şeýle gyryş gurallary bilen iş gözleýänleriň jikme-jikliklerini alyp bilersiňiz we öz iş tagtasyny gurup bilersiňiz. Ilki bilen, beýleki iş tagtalaryndan maglumatlary gyryp, öz web sahypaňyzy döretmeli bolarsyňyz. Indiki ädim hökmünde, gyrylan mazmuny öz sahypaňyzda çap edip bilersiňiz we iş gözleýänler we ýolbaşçylary işe almak barada jikme-jiklikler berip bilersiňiz. Iş tagtasy bilen, hakyna tutma müdirini iş awçylary bilen aňsatlyk bilen birikdirip bilersiňiz.